Sloop- en asbestinventaris

A. SLOOPINVENTARIS

Een sloopinventaris wordt gebruikt bij de sloop of renovatie van gebouwen.
Het doel van dergelijke sloopinventaris is om de afvalstromen die ontstaan bij dergelijke werken te kunnen controleren en in kaart te brengen.
Uiteraard is het ook de bedoeling om het afval/puin zoveel mogelijk gescheiden af te voeren, met andere woorden om alle afvalfracties te sorteren en waar mogelijk te (laten) recycleren.
Asbest vertegenwoordigd hier een zeer belangrijk gegeven, want asbestrestanten kunnen potentieel perfect te recycleren fracties onbruikbaar maken. Het is dus bijzonder belangrijk dat asbest voorafgaand aan de sloopwerken zoveel mogelijk worden gescheiden en dus in eerste instantie worden verwijderd van alle andere afval.
In het verleden was er de verplichting om een sloopinventaris op te maken wanneer er sprake was van gebouwen groter dan 1000m³ met niet woonfunctie.
Vanaf augustus 2018 zal men ook kunnen opteren om via de Tracimat regelgeving te werken, hiervan meer informatie op de Tracimat pagina.
A.A.B.Consultancy is ondertussen reeds enige tijd erkend als Tracimat deskundige en we kunnen u dus op een correcte manier begeleiden om dit traject vlotjes te doorlopen. Contacteer ons voor meer informatie terzake.

B. ASBESTINVENTARIS

Bij de opmaak van een asbestinventaris gaan we panden onderzoeken met oog op aanwezigheid van asbest of asbesthoudende toepassingen. Er wordt per aangetroffen toepassing een fiche opgemaakt waarin staat vermeld over welk type toepassing het gaat, welke asbestsoort aanwezig is, in welke toestand deze zich bevindt, hoe groot het risico op vezelvrijgave bedraagt, waar exact dat deze toepassing aanwezig is, over welke hoeveelheden we spreken, enzovoort.
Voor de opmaak van een asbestinventaris is het belangrijk om een goede visie te hebben op de bouwmethoden die destijds (bij de bouw van het pand of woning) werden gebruikt en tevens om te kunnen inschatten waar er mogelijke asbestbronnen kunnen aanwezig zijn. Dit vereist een zekere ervaring en kennis van deze materie. Vaak gaat het ook om verborgen toepassingen, zoals bijvoorbeeld asbesthoudende platen achter valse wanden.
Er is bij het inventariseren van gebouwen nog een verschil tussen het opmaken van een inventarisrapport op basis van visuele vaststellingen (bijv bij in gebruik zijnde gebouwen) of een destructieve asbestinventaris. In dat laatste geval kunnen destructieve handelingen worden gesteld om een grondiger onderzoek toe te laten. Met het oog op sloop worden dergelijke destructieve inventarisaties alvast aanbevolen.
Vanuit onze jarenlange ervaring in asbestsanering kunnen we hier vrij gedetailleerde en meestal ook vrij volledige inventarisaties voorleggen.
Tot op heden was het inventariseren van gebouwen naar aanwezigheid van asbest niet zo strikt gereglementeerd en kon door menig persoon worden uitgevoerd.
Vanaf augustus 2018 zal de Tracimat regelgeving hierin ook verandering brengen en wordt de uitvoering van inventarisaties (zowel sloop als asbest) enkel en alleen nog toegelaten wanneer je een attest als Tracimat deskundige kan voorleggen.
A.A.B.Consultancy is één van de eerste bedrijven die dergelijk attest behaalde en heeft zich van meet af geëngageerd om zich hierin te specialiseren.

C. Visuele herkenning en/of staalname met aansluitende labo analyse

Bij een visuele inspectie trachten wij de asbestverdachte toepassingen te identificeren op basis van onze ervaring en kennis. Bij eventuele twijfel wordt er altijd overgegaan (in overleg met opdrachtgever) tot staalname en aansluitende staalanalyse.
Dit is een minder ingrijpende actie, doch kan soms soelaas (zekerheid over het al dan niet asbesthoudende karakter van bepaalde toepassingen) bieden vooraleer men overgaat tot meer ingrijpende (en duurdere) acties als bijvoorbeeld asbestinventarisatie.
Dit type onderzoek is vaak wel interessant om met een gerust gemoed te kunnen gaan verbouwen of renoveren als particulier.
Misschien nog wel even vermelden dat het belangrijk is dat een eventuele staalname representatief is en met de nodige kennis van zake wordt uitgevoerd (veiligheid). Resultaten van staalnames asbest zijn in principe beschikbaar na een 3 tot 4 werkdagen en de klant ontvangt hiervan altijd een rapport.

contacteer ons vandaag nog.