Erkend Asbest En Tracimat Deskundige
 • 24u Op 7 Service
 • Snel Bij Noodgevallen
 • 0476 54 02 43
 • Vraag Vrijblijvend Advies

Faq

 • Kan ik zelf asbest verwijderen?
  Dit wordt absoluut afgeraden, gezien het potentiële risico, maar wettelijk gezien is het nog mogelijk om als particulier hechtgebonden en intact materiaal zelf te verwijderen. Mocht je alsnog overwegen dit zelf te doen, neem dan zeker de nodige voorzorgsmaatregelen en gebruik geschikte beschermingsmiddelen (P3 ademhalingsmasker, Tyvec, handschoenen), tracht niet te breken en verpak alles in dubbele plastic alvorens weg te brengen naar een erkende verwerker of lokaal containerpark.
 • Welke soorten asbest bestaan er?
  In eerste instantie kunnen we een onderscheid maken tussen 2 types asbestvezels, zijnde de serpentijnen (chrysotiel) en de amfibolen (alle andere), waarbij de laatste soort de grootste risico’s vormt voor ons ademhalingssysteem, vanwege hun specifieke vorm. Er zijn een 6 tal frequent voorkomende soorten asbest : chrysotiel, amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet, anthofylliet.
 • Hoe herken je asbest?
  Het herkennen van asbesttoepassingen is een expertise die opgebouwd wordt doorheen de jaren. We zijn al meer dan 10 jaar dag in dag uit actief bezig met deze problematiek en kennen de sector door en door. Vergelijken met fotomateriaal op internet kan reeds een zekere indicatie geven, doch 100% zekerheid krijg je enkel bij een professioneel uitgevoerde staalname met aansluitende staalanalyse. Weet dat er momenteel meer dan 3500 verschillende toepassingen bekend zijn. Bij een plaatsbezoek kan A.A.B.Consultancy aan de hand van een visuele inspectie een groot aantal toepassingen herkennen/identificeren ; bij de minste twijfel zullen we een staal nemen en dit laten analyseren in het labo. Een afspraak maken kan via asbestonline.be.
 • Wat met de dak- over dak toepassingen ?
  Een “overdak” kan nooit aangebracht worden zonder de onderliggende leien te beschadigen, want er moeten altijd hechtingspunten voorzien worden (meestal onder de vorm van panlatten die vaak machinaal/pneumatisch geschoten worden op de leien en onderliggende balken). Men zal met andere woorden altijd de asbesthoudende leien zwaar moeten beschadigen en dat is ook bij wet verboden en dus strafbaar. Bij de meeste daken is er ook aan de binnenkant een aanzienlijke contaminatie na dergelijke werken. Deze wordt al dan niet oppervlakkig opgeruimd door de uitvoerder maar de onzichtbare asbestvezels blijven nog weken of maanden rondhangen in die ruimtes. De in eerste fase nog hechtgebonden asbestvezels in de leien worden losgebonden (en gevaarlijke) vezels als men deze leien doorboort met nagels. Hou er ook rekening mee dat bij een eventuele toekomstige verkoop dergelijke situatie een aanzienlijke minwaarde zal betekenen voor uw woning, want bij een inventarisatie komen die ‘afgedekte/verstopte’ leien uiteraard opnieuw aan de oppervlakte en zal dit een zware domper zijn voor de tot dan toe misschien enthousiaste potentiële koper.
 • Heb ik een asbestinventaris nodig bij de verkoop van mijn woning (als particulier)?
  Voorlopig is dit nog geen verplichting, vermoedelijk vanaf eind 2018 is een asbestinventaris verplicht bij elke vastgoedtransactie. De “digitale woningpas”, welke vanaf 2018 in voege zal treden, zou dus ook een asbestinventarisatie bevatten. Daarnaast zal hier bijvoorbeeld ook in opgenomen zijn : de elektriciteitskeuring, de isolatiewaardes (EPC attest), het bodemattest, enz. contacteer ons vandaag nog voor een afspraak wat betreft de opmaak van dergelijke asbestinventaris.
 • Mag ik een dak met asbesthoudende leien laten reinigen?
  Nee, absoluut niet, dit is wettelijk verboden en zou zelfs kunnen leiden tot gerechtelijke vervolging en dure procedures. Ga nooit in op de soms best wel aantrekkelijke praatjes van dergelijke bedrijven. Geen enkele methode is wettelijk toegestaan ! Bij twijfels hieromtrent, neem gerust contact op met ons. Mag ik mijn loodgieter laten werken aan leidingen die asbesthoudende isolatie bevat? Nee, eerst dient deze isolatie verwijderd te worden door een erkend saneringsbedrijf want het gaat om een losgebonden toepassing welke enkel mag verwijderd worden door erkende saneerders. Dit kan ofwel via de methode couveusezak ofwel via de methode hermetische zone, naargelang de situatie. Tevens hebt u daarvoor een laboattest/asbestinventaris nodig alvorens er werken mogen uitgevoerd worden.contacteer ons vandaag nog omtrent uw verplichtingen als opdrachtgever terzake.
 • Is in België overal dezelfde wetgeving van toepassing ?
  In principe spreken we over een Europese richtlijn, maar deze kan regionaal worden ingevuld met bijkomende maatregelen of regelgeving. En België is daarin een unicum, gezien de 3 gewesten. Dus sommige bevoegdheden zijn van toepassing op het volledige Belgische grondgebied zoals het transport van gevaarlijke goederen (ADR), andere bevoegdheden worden dan weer geregeld per Gewest (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) waardoor er soms bizarre toestanden ontstaan en het correct naleven van bestaande regelgeving een complex gegeven kan worden. A.A.B.Consultancy volgt de verschillende regelgevingen en kan u hierbij correct informeren en adviseren.contacteer ons vandaag nog problemen te vermijden.
 • Wanneer is een asbestinventaris nodig?
  In elk gebouw waar mensen zijn tewerkgesteld of waar derden werkzaamheden uitvoeren waarbij ze kunnen worden blootgesteld aan asbest. Denken we hierbij aan loodgieters, installateurs, elektriciens, onderhoudspersoneel, enz Ook bij asbestsaneringswerken dient men een asbestinventaris voor te kunnen leggen. Wens je hieromtrent meer duidelijkheid, neemcontact op met ons.
 • Krijg ik een tegemoetkoming om asbest te laten verwijderen?
  Nee, er zijn momenteel geen subsidies voorzien bij asbestverwijdering.
 • Ben ik wettelijk verplicht om asbest te laten verwijderen?
  Nee, momenteel er is nog geen wettelijke verplichting om asbest te verwijderen, tenzij er kan aangetoond worden dat het een probleem vormt voor de omgeving of het milieu. Ovam heeft als streefdatum gesteld om tegen 2040 België asbestvrij te hebben.
 • Bij wie kan ik terecht voor een staalname?
  A.A.B. Consultancy stelt graag zijn expertise ter beschikking en zal u hierbij graag assisteren en adviseren. Wij voeren een professionele staalname uit en zorgen voor het analyseren van de stalen in een erkend labo, waarna u van ons tevens een officieel rapport ontvangt met de nodige toelichting en desgewenst ook een vrijblijvende offerte voor een professionele verwijdering. contacteer ons vandaag nog voor een concrete afspraak via ons contactformulier.
 • Is een staalanalyse altijd nodig?
  Dit is afhankelijk van de situatie, maar algemeen mag je stellen dat voor toepassingen die niet visueel herkend kunnen worden (vaak de losgebonden toepassingen) er altijd een staalanalyse nodig is om uitsluitsel te bekomen. Dit niet enkel om zekerheid te krijgen of er al dan niet asbest aanwezig is, maar ook om de soort asbest te kunnen identificeren. Bij elke asbestsanering is trouwens dergelijk labo attest verplicht voor te leggen (al dan niet in combinatie met de asbestinventaris). A.A.B.Consultancy adviseert u graag verder.
 • Kan ik zelf asbest wegbrengen naar het containerpark?
  Ja dat kan voorlopig nog, maar enkel als het gaat om hechtgebonden asbest zoals golfplaten in goede staat, in beperkte hoeveelheden en uiteraard correct verpakt en vervoerd. Regelgeving, prijzen en af te leveren hoeveelheden zijn per gemeente verschillend.
 • Wat kost een asbestsanering?
  Er is geen eenduidige prijsindicatie mogelijk, deze is afhankelijk van tal van factoren zoals : te verwijderen hoeveelheid, type en soort asbest, meest aangewezen saneringsmethode, locatie, verweerdheid, toepassing, toegankelijkheid, bevestiginswijze, enz Heb je een concrete situatie, neem dan best contact met ons op , bezorg ons alle mogelijke informatie (met fotomateriaal) en we geven je graag verder advies en eventueel reeds een prijsindicatie.
 • Welke methodes kan men gebruiken bij een asbestsanering?
  Afhankelijk van de specifieke situatie en het soort asbest zijn er 3 verschillende methodes mogelijk om asbest te verwijderen : -Eenvoudige handelingen: meeste hecht gebonden materialen in goede staat -Couveusezakmethode: leidingisolatie in zeer specifieke gevallen (veel beperkingen) -Hermetische zone: alle overige losgebonden toepassingen of hechtgebonden materialen welke beschadigd zijn of kunnen beschadigd worden bij demonteren Binnenkort komt hier een 4e methode bij, zijnde de eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen. In grote lijnen komen hier de toepassingen welke in principe onder de methode eenvoudige handelingen konden verwijderd worden doch welke omwille van het hogere risico toch een bijkomende actie vereisen. Enkele voorbeelden : golfplaten met aanzienlijke verwering of kans op breuk, opruimen van branden waarbij asbesttoepassingen werden aangetroffen, enz. A.A.B.Consultancy zal u graag in detail toelichten of deze maatregel bij u van toepassing zou kunnen zijn, contacteer ons vandaag nog.
 • Waar kunnen we asbest aantreffen?
  Overal, zowel binnen als buiten. Vooral toepassingen welke te maken hebben met vocht, warmte, isolatie, resistentie aan zuren/basen en uiteraard ook bij alle toepassingen welke te maken hebben met brandwerendheid zijn vaak bron van nader onderzoek. Wij helpen u uiteraard graag met de verificatie/identificatie.
 • Kan ik zelf asbest verwijderen?
  Ja, als particulier mag je voorlopig nog bepaalde hechtgebonden asbesttoepassingen in goede staat verwijderen, dit is echter meestal niet aan te raden gezien de potentiele risico’s. Als je dit alsnog wenst te doen gebruik dan zeker correcte persoonlijke beschermingsmiddelen, breek zo weinig mogelijk, zorg voor een goeie fixatie en verpak alles correct. Advies en/of bijstand van experts kan je hier behoeden voor nefaste gevolgen. Bij twijfel contacteer ons vandaag nog.
 • Waar vind ik de wetgeving over asbest?
  Asbest en asbestsanering is sinds jaren gereglementeerd. De actuele regelgeving is gebaseerd op het KB 16/03/2006. Momenteel liggen er verschillende nieuwe voorstellen op tafel waardoor er binnen afzienbare tijd aangepaste wetgeving mag verwacht worden. A.A.B.Consultancy volgt dit uiteraard op de voet en blijft z’n klanten up to date informatie meegeven. Bekijk ook onze nieuwspagina.
 • Wat kan ik doen als er asbest aanwezig is in mijn woning?
  Eerst zorgen voor een correcte identificatie door een visuele inspectie en/of staalname met aansluitende labo analyse. Neem hiervoor contact op. Ga niet veronderstellen dat iets al of niet asbest bevat, raadpleeg eerst ervaren mensen. Zodra je duidelijkheid hebt omtrent de hoeveelheid en soort asbest dat aanwezig is, kan je dit laten verwijderen door professionals. A.A.B.Consultancy zal je hierin graag adviseren of assisteren en samen met u zoeken naar de meest geschikte en vooral veiligste oplossing. Informeer naar onze mogelijkheden.
 • Wanneer is asbest gevaarlijk?
  Asbest is en blijft een gevaarlijk product, vooral wanneer er enige vorm van verweerdheid optreedt, maar ook bij ondoordachte manipulatie en/of breuk is er een aanzienlijk risico op vezelvrijgave. Het is ten stelligste verboden om in asbesttoepassingen te gaan boren, slijpen of erop gaan schuren. A.A.B.Consultancy probeert om op een onafhankelijke doch correcte manier de risico’s in te schatten en u een juiste inschatting te geven van de actuele situatie. Contacteer ons voor meer informatie of concrete afspraak.
 • In welke toepassingen werd asbestvezel gebruikt ?
  Zoals reeds eerder gezegd vinden we deze terug in meer dan 3500 momenteel bekende toepassingen. Als leek deze herkennen is quasi onmogelijk. A.A.B.Consultancy zal u hierbij graag assisteren. We kunnen hierbij een eerste onderscheid maken wat betreft de verschijningsvorm en samenstelling : -hechtgebonden asbest : golfplaten, leien, vlakke platen, afvoerbuizen, rioleringsbuizen, bloembakken, lambrizering, enz -losgebonden asbest : asbestkoord, zachte platen, leidingisolatie, spuitasbest, enz.
 • Wat zijn de risico’s bij blootstelling aan asbest ?
  Contact tussen asbestvezels en wondjes kunnen huidaandoeningen veroorzaken (infecties), deze zijn meestal slechts tijdelijk en verdwijnen vanzelf. Bij inhalatie van asbestvezels en op langere termijn zijn de gevolgen mogelijks ernstiger : intern worden de longen beschadigd en gaan er zich wondjes voordoen welke na verloop van tijd kunnen uitgroeien tot kwaadaardige tumoren ; de eerste indicaties zijn vaak hoesten en/of kortademigheid. A.A.B.Consultancy tracht in alle mogelijke situaties de risico’s op blootstelling correct in te schatten en waar mogelijk totaal te vermijden.