disclaimer

VERKLARING INZAKE AANSPRAKELIJKHEID A.A.B.Consultancy wil met deze website U, als bezoeker, zo goed mogelijk informeren over onszelf en de producten en diensten die we aanbieden.
Deze website biedt U de mogelijkheid om bepaalde producten en diensten via het internet te leren kennen of om, door middel van deze website of door middel van het versturen van een e-mail, met ons in contact te treden, met als doel U op uw wensen afgestemde diensten te kunnen aanbieden. Het is de bedoeling van A.A.B.Consultancy dat de informatie die zij op deze website verstrekt, actueel en juist is. Het is evenwel steeds mogelijk dat deze informatie, die we U kosteloos ter beschikking stellen, ondanks alle inspanningen, tikfouten, technische en andere fouten bevatten. De informatie kan ook gegevens bevatten die niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt zijn. Deze website is dan ook slechts een hulpmiddel om met A.A.B.Consultancy in contact te treden, zij het voor ons een bijzonder waardevol hulpmiddel. A.A.B.Consultancy vraagt U als bezoeker van deze site, voorafgaandelijk aan het gebruik van de informatie contact op te nemen met A.A.B.Consultancy om gebruikelijke vergissingen te vermijden en zodat wij U beter kunnen bijstaan. Bij twijfel over bepaalde informatie kan U dan ook steeds terecht bij A.A.B.Consultancy op het telefoonnummer 0476 54 02 43, waar wij U verder zullen informeren. Weet dat deze website, alsook alle informatie die zij bevat, steeds kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving: op deze manier wordt U met name het snelst geïnformeerd over de meest recente wijzigingen. Deze website is verder ook, voor Uw gebruiksgemak, gekoppeld aan externe websites, waarover A.A.B.Consultancy niet noodzakelijk zeggenschap heeft en waarvoor zij dan ook geen enkele verantwoordelijkheid kan dragen. A.A.B.Consultancy vestigt er Uw aandacht op dat zij in geen geval, behalve in geval van zware en opzettelijke fout, aansprakelijk of verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die zou volgen uit de gegevens die U op deze website worden verstrekt of uit het onvolledige, voorbijgestreefde of foutieve karakter ervan. A.A.B.Consultancy kan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat U van deze website maakt. A.A.B.Consultancy zal uiteraard haar best doen om binnen redelijke grenzen deze website voor U zo nuttig mogelijk te maken.
  BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER A.A.B.CONSULTANCY  respecteert uw privacy. Dit bericht over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vertelt U welke soorten persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, met wie we ze delen en alle verdere informatie hieromtrent.
Praktisch gesproken verzamelen en gebruiken wij informatie over U om U achteraf inlichtingen over onze producten, diensten en promoties te kunnen bezorgen. We verzamelen ook info om U te kunnen helpen of om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden. De informatie die wij verzamelen is ofwel persoonlijke informatie die U vrijwillig aan ons hebt doorgegeven (zoals naam, e-mail adres, enz.), ofwel algemene informatie (zoals informatie over hoeveel bezoekers onze website bezoeken, welke pagina's vaak worden bekeken, enz.) A.A.B.CONSULTANCY zal zonder uw persoonlijke toestemming uw persoonlijke gegevens niet uitwisselen, verkopen of delen met de bedoeling ze door een ander bedrijf te laten gebruiken: enkel A.A.B.CONSULTANCY zal ze gebruiken, behalve als de wet er anders over beslist of wanneer U hiervan op de hoogte werd gebracht toen de gegevens werden verzameld. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de gegevensbestanden van A.A.B.Consultancy, welke zijn gevestigd in Belgie. De bescherming van Uw persoonlijke informatie is voor A.A.B.Consultancy belangrijk. We nemen administratieve, technische en fysische voorzorgen om U te beschermen tegen ieder onwettig onthullen, gebruiken, doorspelen en vernietigen van de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn. Noteer wel dat de diensten van A.A.B.Consultancy voortdurend veranderen. Dit privacy-bericht zal worden aangepast om deze veranderingen mee te delen. We behouden ons het recht voor om onze informatieprocedures en de voorwaarden van dit privacy bericht te wijzigen, en om de veranderingen toe te passen op alle informatie die we over U hebben. Door deze website te gebruiken, aanvaardt U alle voorwaarden van dit privacy-bericht zoals gesteld op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot deze website nadat het privacy-bericht veranderd is, wordt U geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden. Lees dus regelmatig deze berichten na want we behouden ons het recht voor om er op ieder moment wijzigingen in aan te brengen. -Links naar andere websites: De A.A.B.Consultancy /Asbestonline.be website bevatten mogelijkerwijze links naar andere websites die onafhankelijk van A.A.B.Consultancy functioneren en die niet door ons gecontroleerd worden. Wij voorzien deze links uitsluitend om U meer en beter te kunnen informeren. Andere websites hebben waarschijnlijk hun eigen privacy-berichten. We raden U aan ze eerst even te lezen bij uw eerste bezoek. A.A.B.Consultancy is niet verantwoordelijk voor informatie die geleverd wordt door of verzameld wordt op deze websites, of voor alle ander gebruik op deze websites (zie hieromtrent ook ons bericht over aansprakelijkheid). -Toegang en rechtzetting: Wij geven U op uw eenvoudig verzoek inzage in de verzamelde gegevens om deze na te kijken. Wanneer U ons om een rechtzetting verzoekt van gegevens die niet correct zijn of onjuist gebruikt worden, zullen wij passende maatregelen nemen om ze te verbeteren, aan te passen, of indien nodig weg te laten. U kunt ook steeds het openbare register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens raadplegen dat wordt bijgehouden door de Belgische Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. -Gegevensbescherming: Wij staan in voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens door het toepassen van de gebruikelijke redelijke fysische, elektronische en beheersmaatregelen. -Contacteer ons : Voor verdere inlichtingen over ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren. A.A.B.CONSULTANCY gcv – Reiten 14 – 2440  Geel Asbestonline.be is de handelsnaam welke gebruikt wordt voor onze internettoepassing/ website en maakt onderdeel uit van A.A.B.Consultancy gcv.
    ALGEMENE VOORWAARDEN A.    Toepassingsgebied : De hierna vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele verhouding tussen A.A.B.Consultancy gcv en zijn klanten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk mits ons voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord. Elke vermelde uitvoeringstermijn geldt slechts als streefdatum. De overschrijding van deze termijn kan niet aanzien worden als geldige reden tot verbreking van de overeenkomst en / of aanleiding geven tot enige schadeclaim.  Al onze offertes, onder welke vorm ook, worden gegeven ten titel van aanduiding.  B.    Klachten : Klachten betreffende de verstrekte diensten of facturatie dienen schriftelijk onder de vorm van een aangetekende brief bij ons toe te komen ten laatste 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke daarvan wordt de factuur beschouwd definitief aanvaard te zijn door de klant. Klachten omtrent een deel van de factuur ontslaan de cliënt niet van zijn verplichting de factuur en inzonderheid het niet betwiste deel ervan te betalen binnen de gestelde termijn.  C.    Betalingscondities : Onze facturen zijn behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst betaalbaar ten laatste 15 dagen na factuurdatum d.m.v. overschrijving op onze bankrekening. Bij niet-betaling van de factuur of een deel ervan op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidsinterest bedraagt 10% per jaar. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 125 EUR, ten titel van schadebeding voor alle invorderingskosten en contractuele schade. Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.  D.    Annulatie : Bij gehele of gedeeltelijke eenzijdige annulatie van de bestelling door de klant heeft A.A.B.Consultancy gcv recht op betaling van 25% van de overeengekomen prijs of van het nog te factureren saldo (indien annulatie tijdens uitvoering van een opdracht) ter vergoeding van de gemaakte kosten en de geleden winstderving, zonder dat het bewijs hiervan dient geleverd. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt A.A.B.Consultancy gcv zich het recht voor de uitvoering van de opdracht te onderbreken tot de factuur betaald werd, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn.  Wanneer A.A.B.Consultancy gcv door dergelijke schorsing van de opdracht schade lijdt (rechtstreeks of onrechtstreeks) zal de klant deze tevens dienen te vergoeden. A.A.B.Consultancy gcv heeft het recht de overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd te beschouwen ingevolge een faillissement, de aanvraag van een gerechtelijk akkoord, de vereffening of de ontbinding van de cliënt. E.  Aansprakelijkheid : A.A.B.Consultancy gcv voert de door haar aanvaarde opdrachten, die middelenverbintenissen zijn, naar best vermogen uit en behartigt de opdrachten volgens de regels van de kunst met de zorg van een goede opdrachtnemer. A.A.B.Consultancy gcv kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst of verlies van de cliënt naar aanleiding van het uitvoeren van een opdracht. A.A.B.Consultancy gcv kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade. Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.   F.      Voorrang In geval van conflict tussen deze algemene voorwaarden en de bestelbon of offerte geldt volgende voorrangsregel : 1e deze algemene voorwaarden, 2e bestelbon, 3e offerte.  G.    Geschillen Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen welke niet onderling kunnen worden beslecht,  zullen beslecht worden door de Rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van A.A.B.Consultancy zich bevindt.