Regelgeving

 

Vlaanderen, België en Europa          

Binnen Europa hanteert men een totaal verbod op het gebruik van of de handel in asbest of asbestgerelateerde producten.

In andere regio's bestaat echter nog geen dergelijke maatregel en zo wordt er tot op vandaag nog steeds asbest ontgonnen en verwerkt in verschillende landen wereldwijd (bv Rusland of China).

In de Europese Gemeenschap volgt men dus wel de Europese richtlijnen.

Deze richtlijnen worden per land of regio omgezet naar lokale of regionale wetgeving.

Zo ontstaan er echter verschillende interpretaties van eenzelfde regelgeving tussen de verschillende landen.  In België slaagt men er zelfs in om 3 verschillende invullingen te geven aan eenzelfde richtlijn. Zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië is bevoegd voor deelaspecten en per gewest krijgen we dus een andere regelgeving.

Onnodig gezegd dat dit de eenvormigheid noch de duidelijkheid ten goede komt.

 

Asbestverwijdering

Binnen de Belgische wetgeving bestaan er  3 mogelijkheden om asbest op een veilige, verantwoorde en legale manier te (laten) verwijderen, gebaseerd op het KB 16/03/2006  :  

 

1/ Eenvoudige handeling :

Alle hechtgebonden toepassingen in goede staat (asbestcement, weinig verweerd), waarbij men er vanuit kan gaan dat er bij verwijdering geen (beneden 0,01 vezel per cm³) vezelvrijgave is.

 

2/ Couveusezak methode :

Voor verwijdering van isolatie rond leidingen mits inachtname van enkele beperkingen.

Het moet gaan om een enkelvoudige leiding in open lucht, de totale diameter mag max. 60cm bedragen, de mantel mag niet hard zijn, weinig beschadigd,….

Eventueel kan deze methode ook gebruikt worden in besloten ruimtes, mits kan aangetoond worden dat ze betere bescherming biedt dan eender welke andere methode. Deze afwijking dient dan wel apart vermeld en gemotiveerd in de melding aan de toezichthoudende overheid.

 

3/ Hermetische zone :

Alle andere werkzaamheden die niet voorzien werden onder 1 of 2 hierboven.

Hier wordt gewerkt met een hermetisch afgesloten zone (omtenting) waarbij de werkzone in onderdruk komt te staan dmv extractoren. Via speciale hepa filters wordt de onttrokken lucht gezuiverd. De ruimte is enkel toegankelijk voor opgeleide personen die via een drietrapssas toegang hebben tot de werkzone en voorzien zijn van speciale beschermingsmiddelen als bv.een volgelaatsmasker, tyvec werkpak, handschoenen, laarzen,…. Alle afval uit de zone wordt via een speciaal sas naar buiten gebracht en is ook steeds dubbel verpakt en voorzien van label met asbestlogo.

 

Elk van bovenvermelde methodes vereist bovendien zeer specifieke maatregelen en richtlijnen zoals het dragen van welbepaalde beschermkledij, het afbakenen van het terrein, de meldingen, uitvoeren van luchtmetingen, enz.

 

Afvalverwerking

Na de sanering van een site of woning moet het afval in de eerste plaats nog getransporteerd worden en nadien verwerkt op een correcte manier.

Voor het transport van ‘gevaarlijk afval’ zijn er specifieke richtlijnen welke bepalen wie en op welke manier dergelijke transporten moeten uitgevoerd worden  (ADR).

Asbest behoort tot de klasse 9 en vraagt dus een specifieke behandeling met betrekking tot boorddocumenten, melding, route, verpakking, etikettering, enz.

Wat de verwerking van het asbestafval betreft moeten we in Vlaanderen rekening houden met de regelgeving van OVAM.

Gebonden asbesttoepassingen moeten bv gestort worden op een speciale stortplaats.

Ongebonden asbesttoepassingen kunnen enkel aangeleverd worden bij Rematt te Mol, waar ze verwerkt worden tot hechtgebonden afval en naderhand ook gestort worden op een speciale stortplaats.

 

In Frankrijk of Nederland liggen deze regels (transport en verwerking) enigszins anders.

Een belangrijk gegeven dat geldt voor alle landen is de traceerbaarheid van het afval en de bijhorende administratie.