Diensten

 

Asbestinventaris

Zoals de naam het aangeeft vinden we in de asbestinventaris een overzicht terug van alle aanwezige asbesttoepassingen. Naast dit overzicht worden in deze inventaris bijvoorbeeld ook een beheersplan (de te nemen maatregelen) opgenomen en naargelang het risico dat werd bepaald wordt tevens een uitvoeringstermijn voorgesteld.

Een asbestinventaris dient met de nodige kennis van zaken te worden opgemaakt en dient op regelmatige tijdstippen te worden bijgewerkt. Dergelijke inventaris dient op eenvoudig verzoek te worden voorgelegd aan de inspectie.

Elke werkgever die mensen tewerkstelt (eigen mensen of derden) in zijn gebouwen of op zijn terreinen is verplicht een inventaris op te maken van de aanwezige asbesttoepassingen alsook hiervoor een beheersplan uit te werken.

Minimum één maal per jaar dient er een evaluatie gemaakt te worden van deze asbesttoepassingen en eventueel bijkomende maatregelen genomen om de toestand te stabiliseren of te verbeteren.  

Daarnaast moet er bij de sloop of renovatie van een bestaand gebouw of terrein ook een asbestinventaris beschikbaar zijn, zodoende dat er een duidelijk beeld is van alle aanwezige asbesttoepassingen in het te slopen of renoveren gebouw. Deze inventaris dient verplicht ter inzage aangeboden aan alle werknemers die werken moeten uitvoeren.

Bij zowel de opmaak van een asbestinventaris en de periodieke evaluatie kunnen we u als bedrijfsleider/werkgever uiteraard gepast adviseren of eventueel assisteren.

Ook bij particulieren kan het nuttig zijn voor aanvang van renovatiewerken een grondige inventarisatie te doen en de eventueel aanwezige asbesttoepassingen correct te identificeren en/of te laten analyseren. 

 

Graag geven we u hierin deskundig advies en bijstand. Neem contact met ons op voor meer info.

 

Staalnames en analyse van asbestverdachte materialen

Herkennen van asbesttoepassingen is niet zo vanzelfsprekend en vraagt de nodige kennis en ervaring met deze materie. Bij de minste twijfel dient er ook overgegaan tot een staalname met aansluitend een labo analyse, welke uitsluitsel kan geven over het al dan niet asbesthoudende karakter van een bepaalde toepassing.

Tijdens een plaatsbezoek kunnen wij dergelijke staalname perfect voor u verzorgen. Wij voeren deze uit volgens de opgelegde regels en met inachtname van alle veiligheidsvoorschriften terzake.

Bij elke asbestsanering moet er vooraf duidelijkheid zijn omtrent de aard en de soort asbest die aanwezig is. De wetgever legt tevens een informatieplicht op naar alle betrokken partijen.  

Zowel particulieren als bedrijven of organisaties kunnen beroep op ons doen voor zowel de staalname(s) als de volledige afhandeling van dergelijke procedure met de laboratoria.

Neem alvast geen onnodige risico's en kies voor zekerheid!

 

Contacteer ons voor een eventuele afspraak ter plaatse.

 

 

Advies en bijstand

Wij leveren professionele bijstand en administratieve ondersteuning bij alle asbestprojecten, van klein tot groot.

We zoeken samen naar de beste oplossing om asbestgerelateerde problemen aan te pakken en assisteren eventueel op de bouwplaats zelf.

Maak gebruik van onze kennis en expertise in deze zeer specifieke markt om de beste keuze te maken tussen de verschillende erkende saneerders. Hierbij mag niet enkel de prijs een doorslaggevend argument zijn, maar zeker ook de kwaliteit van het geleverde werk, de gewenste uitvoeringstermijn, de ervaring met soortgelijke projecten, de locatie, enz.

Komt u als loodgieter, dakwerker, sanitair installateur,...in aanraking met verdachte materialen, neem dan geen risico voor uzelf noch voor uw klanten, contacteer ons voor professioneel advies terzake en vermijd hiermee alvast aanzienlijke boetes.

Wij helpen u graag als onafhankelijk adviseur om steeds de beste keuze te maken voor uw specifiek project.

 

Projectbegeleiding

Bij asbestsaneringsprojecten kunnen we onze diensten aanbieden als ‘interim-projectleider’ en gaan we de projecten dan ook opvolgen en coördineren van A tot Z.

Op die manier adviseren en assisteren we de opdrachtgever bij dergelijke toch wel zeer specifieke werken en zorgen we ervoor dat de asbestverwijdering binnen de vooropgestelde budgettaire normen blijft en dat alle wettelijke verplichtingen worden nagekomen.

Ook bij administratieve zaken zullen we u graag ondersteunen. Zoals bij de aanvraag van een milieuvergunning, het opmaken van een risicoanalyse, het uittekenen van een werkplan, het doorsturen van meldingen aan de overheidsinstanties en dergelijke meer. 

U heeft specifieke vragen?  Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Opleiding en permanentie

Naast bovenvermelde diensten bieden we tevens een calamiteitenservice aan.

Dit houdt in dat we continu beschikbaar zijn (24/24) bij noodsituaties.

Denk hier bijvoorbeeld aan een brand tijdens het weekend waar assistentie van een deskundige gewenst is als er asbestverdachte materialen aanwezig zijn die zorgen voor een direct gevaar naar volksgezondheid en milieu. Belangrijk is dan uiteraard om zeer snel de situatie correct te kunnen inschatten en de gepaste acties of maatregelen te kunnen nemen.

Ook info avonden naar specifieke beroepscategorieën (dakwerkers, installateurs cv, slopers, electriciens,….) of opleidingen voor hulpdiensten (brandweer) behoren tot ons ruime dienstenaanbod.


Contacteer ons en we bespreken graag de mogelijkheden hieromtrent.